Spar tid og energi på dokumentation af din virksomheds klimaaftryk

At tage ansvar for klimaet er en stor opgave. Men det betaler sig når regnskabet gøres op.
Med vores EMS-platform til digital energi management forenkler og automatiserer vi opgaven omkring dataindsamling og dokumentation til jeres klimaregnskab.

Med digital dataopsamling i MinEnergi2 får I

En automatiseret proces der letter arbejdsbyrden

Gennem digital fjernaflæsning og integrationer til forskellige datakilder, indsamles forbrugsdata og rapporterer dem ind i de rigtige kategorier, uden menneskelig involvering.

Indsigt i og data for jeres CO2 udledning

Jeres klimabelastning opgøres I GHG-protokollens scope 1, 2 og 3, der giver jer et CO2 tal for jeres samlede forbrugs-baserede klimabelastning indenfor vand, energi og affald.

En investering der betaler sig selv

Digital dataopsamling til klimaregnskabet kræver en investering i EMS-platformen MinEnergi2. En investering der hurtigt vendes til en gevinst med en tilbagebetalingstid på 1-2 år.

MinEnergi2 Klimaregnskab

Hvordan understøttes jeres klima & miljørapportering?

Et klimaregnskab er en opgørelse af virksomhedens drivhusgas- og CO2-udledning, så man får skabt et overblik over virksomhedens klimaaftryk. Vi leverer dataopsamling og datagrundlag til den forbrugsbaserede rapportering indenfor miljø. I får konkrete data for jeres CO2-udledning, dokumenteret i et auto-genereret klimaregnskab til jeres rapportering – direkte fra systemet.

Dyk ned i detaljerne

Se hvordan vi opgør klimabelastningen, og hvilke områder indenfor bæredygtighedsrapportering vi dækker.

Byg-selv datahieraki til målrettet indsigt og data

Jo mere I måler på, des bedre indsigt, og målrettet rapportering. I er med, når vi ”opbygger” jeres datahierarki, så I måler præcist det omfang, der passer til jeres virksomhed.

Der kan genereres et klimaregnskab på jeres virksomhed som helhed, eller på underliggende niveauer. Der kan zoomes ind på udvalgte bygninger, specifikke områder i en ejendom, en produktionsmaskine mv.

Dermed får I forbrugs- og emissionsdata på firma niveau, for en enkelt bygning, en bestemt etage eller anvendelsesområde (fx lager eller produktion) eller for en produktionsmaskine, hvis i gerne vil kende CO2-udledning pr enhed.

Det er samtidig muligt at anvende unikke emissionsfaktorer helt ned på bygningsniveau, hvilket gør det muligt at anvende korrekte emissionsfaktorer fra hver af jeres forsyninger og gør klimaregnskabet mere retvisende for netop jeres virksomhed.

Virksomhedens klimabelastning opgøres iht. GHG Protokollen

Klimaregnskabet udarbejdes automatisk i henhold til GHG-protokollen, med direkte udgangspunkt i firmaets / bygningens faktiske energi- og ressourceforbrug. På den måde kan firmaets / bygningens samlede klimapåvirkning kortlægges og fremvises.

Energidata og forbrug indlæses automatisk og vises i kr, kWh, tCO2 og tCO2/m3. Data opdeles i henhold til GHG-protokollens scope 1, 2 og 3. Øvrige klimarelaterede aktiviteter kan registreres manuelt, så I kan tilføje data til klimaregnskabet i MinEnergi2.

Klima & miljødata til ESG-rapportering

ESG-rapportering er efterfølgeren til CSR-rapporten og har været toneangivende i de seneste år.

ESG har 3 rapporteringsspor (Environment, Social, Governance). Vi leverer udelukkende datagrundlag i kategorien Environment. Herunder

  • Energiforbrug (el, varme, køl, naturgas mv.)
  • Vedvarende energiproduktion (vindmøller, solcelleanlæg, overskudsvarme mv.)
  • Vandforbrug
  • Scope 1 & 2 (jf. GHG-protokollen)
  • Scope 3 (jf. GHG-protokollen) i et vist omfang
  • Affald

Klima & miljødata til CSRD-rapportering

Som en del af ”Green Deal” har EU kommissionen besluttet at øge kravene til rapportering om virksomhedernes bæredygtighed. Fra og med 2024 skal alle store virksomheder således rapportere om deres arbejde med den bæredygtige omstilling, herunder i deres værdikæde, samt give omfattende oplysninger om forbrug, udledninger mv.

Det betyder at de fleste virksomheder, i et eller andet omfang, berøres i forhold til emissions-data, når de direkte berørte virksomheder afkræver bæredygtighedsinformationer fra deres leverandører for at kunne opfylde deres egne CSRD-krav.

Klimaregnskabet holder styr på jeres virksomheds CO2-udledninger indenfor energi- og ressourceforbrug og sikrer, at beregningerne sker efter en anerkendt metode (GHG-Protokollen).

CSRD-direktivet er ”næste generations bæredygtighedsrapportering”, der blandt andet indeholder et krav om et klimaregnskab, til indberetning om virksomhedernes indvirkning på miljøet.

Vi opgør klimabelastningen i scope 1, 2 og 3, hvorved i får et tal for virksomhedens samlede belastning. Vi kan levere emissionsdata på energiforbrug (el, varme og køl), samt ressourceforbrug (vand, transport og affald) som datagrundlag på jeres scope 1 og 2 aktiviteter.

CSRD har 4 rapporteringsspor (General, Environment, Social, Governance). Vi leverer udelukkende datagrundlag i kategorien Environment, som er forbrugsbaseret og samler det i et regnskab, som I kan indføre i jeres samlede CSRD-rapportering, herunder følgende ESRS:

  • E1 Energiforbrug
  • E3 Vandforbrug
  • E5 Affald

Øvrige målertyper og datakilder, som affald og brændstofforbrug

Har jeres virksomhed valgt at benytte andre målertyper som eksempelvis affaldsmålere eller brændstofmængdemålere, kan deres forbrugsmåling indgå i klimarapporten, ud fra de scopes som den valgte målertype indgår i.

Det kan også være datakilder fra andre softwareløsninger, som Waste Management systemer, flådestyringssystemer, Building Management systemer, mv. MinEnergi2 er en åben og fuld integrerbar platform, med evnen til at integrere gennem API´er med øvrige systemer i jeres miljø og klimarapporterings-setup.

Vælg en fleksibel & integrerbar løsning

Systemets evne til at integrere med andre systemer er vigtig når det gælder datakilder til jeres klimaregnskab. MinEnergi2 er en åben og fuld integrerbar platform – med evnen til at integrere gennem API´er med øvrige systemer.

MinEnergi2 kan både være det primære og sekundære system i jeres løsning. Som det bærende system i jeres samlede klimaregnskab, modtager vi supplerende data fra andre systemer. Som et supplerende system, leverer vi energidata til det primære system i har valgt.

Én platform til al jeres energi

MinEnergi2 er et Energy Management System (EMS), der giver et bredt overblik over energi- og vandforbrug samt CO2-udledninger fra bygninger og andre energiforbrugende enheder på tværs af jeres forretning.

Download vores brochure om Klimaregnskab

Og læs om, hvor og hvordan vores EMS-baserede klimaregnskab understøtter klimarapportering

Book en demo og se klimaregnskabet i praksis

Jeres bidrag til fremtiden starter nu

Partner login