Brødrene A & O Johansen A/S

AO bruger benchmark af deres butikker til at sætte ind der, hvor effekten er størst for miljøet og klimaet.

Den danskejet virksomhed Brødrene A & O Johansen A/S (AO) er en virksomhed, der tager sit ansvar for at forvalte tilgængelige ressourcer alvorligt. Virksomheden har særligt stort fokus på reduktion og genanvendelse af affald, mindre miljøbelastende transport og nedbringelse af el, varme og fossile brændstoffer.

For at nå virksomhedens mål om at reducere energiforbruget frem mod 2025 og 2030, spiller anvendelsen af MinEnergi2 en vigtig rolle. Særligt benchmarkanalysen i MinEnergi2 kommer til sin ret, fordi AO bruger den til at identificere, hvor de først skal sætte ind med energibesparende projekter.

I dag har alle AO-ejede butikker fået gennemført energimærkning, som danner grundlag for en prioriteret indsats, så bygninger med lav energimærkning kan forbedres først.

“I 2022 blev det samlede energiforbrug reduceret med 5%, men i flere butikker er der konstateret reduktioner i energiforbruget på tocifrede procentsatser. Vi er altså nået et vigtigt skridt på vejen.”

Andreas Weidinger
Chef for klima & bæredygtighed

Udfordring

AO fokuserer på de væsentligste miljø- og klimapåvirkninger via tre indsatsområder. Et af dem er energiforbrug, hvor fokus er på nedbringelse af el, varme og anvendelse af fossile brændstoffer. Derudover vil AO være CO2-neutrale i 2030 i scope 1 og 2. De har også et særligt fokus på de indirekte udledninger (scope 3), da det er her, størstedelen af AOs samlede CO2-aftryk ligger. AO vil desuden opnå en 50% reduktion af CO2 i GHG-protokollens scope 1 og 2 i 2025.

Løsning

AO bruger MinEnergi2 til løbende at følge energiforbruget og dokumentere flere indsatser, der skal understøtte dem i at nå deres klimamål.

Fjernaflæsning på timebasis foretages på mere end 95% af lokationerne i Danmark, hvilket gør det muligt at aflæse varme og el automatisk.

Via benchmark af energiforbruget mellem forskellige butikker kan AO identificere, hvor det giver størst effekt at sætte ind.

Fra 2023 vil AO Sverige være en del af MinEnergi2, og elforbruget fra butikkerne i Sverige vil indgå i den almindelige rapportering på lige fod med øvrige lokationer.

Resultater & gevinster

I 2022 udarbejdede AO en konkret handleplan for deres bygninger, der skal sikre reduktion af energiforbruget frem mod 2025 og 2030.

Reduceret energiforbrug: AO har nedbragt det samlede energiforbrug med 5% i AO Danmark i 2022.

Udbygning af intern rapportering med data fra MinEnergi2: AO arbejder med ikke-finansielle nøgletal på miljø- og klimaområdet. Et tiltag er et Danmarkskort, hvor butikkerne kan følge deres performance og blive engageret i nedbringelse af energiforbruget.

Vigtigt værktøj for projekter med energiforbedringer: AO har ansat en in-house facilitykoordinator med fokus på butikkerne, og en væsentlig opgave er at sikre opfyldelse af punkter på en tjekliste med energitiltag.

Kunde profil
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S 

Branche
Engros, B2B / B2C

Deres EMS løsning
MinEnergi2
Full Service-abonnement

Kunde siden
2016

Bygningsanvendelse
Butikker, lager og administration 

Antal bygninger & køretøjer 
Bygningsmasse: 79 bygninger

Antal målere
205 fjernaflæste 
17 manuelle 

Energiform
Fjernvarme, el, vand, narturgas 

Brugere i MinEnergi2 
80

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login