Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har i mange år haft et stærkt fokus på energi.

Særligt spiller den politiske bevågenhed på energi, overvågning og visualisering en vigtig rolle, og her er MinEnergi2 et uvurderligt værktøj for den nordsjællandske kommune.

Ved aktivt at nedsætte kommunens CO2-udledning vil Halsnæs Kommune bidrage til den grønne omstilling og gå foran som et godt eksempel for borgere og virksomheder i kommunen. Her spiller energirigtige bygninger en vigtig rolle, og kommunen har blandt andet  fokus på at energioptimere bygninger og reducere CO2-udledningen ved smartere drift.

MinEnergi2 bliver brugt aktivt og er et uvurderligt værktøj til at registrere, overvåge og monitorere energiforbruget for udvalgte bygninger. Dertil kommer, at driftspersonalet løbende uddannes i energieffektiv bygningsdrift, så alle kan spille en vigtig rolle i arbejdet med energirigtige bygninger.

“For mig er MinEnergi2 virkelig et uvurderligt værktøj, og det er det også i fremtidens energiledelse både på det politiske niveau og på driftsniveau. Jeg synes, at EnergiData har en virkelig god udviklingsafdeling, som lytter til vores behov, og så det nemt at komme i kontakt med deres medarbejdere, der kan hjælpe os med f.eks. fejl og mangler.”

Steffen Quistgaard-Nielsen
Energirådgiver

Udfordring

Energikrisen skabte behov for handling: Behovet for at spare på energien blev for alvor aktuelt i 2022, hvor energikrisen og høje energipriser blev virkelighed.

Behov for at involvere brugerne i bygningerne: Det bliver tydeligt, at kommunen opnår besparelser, når alle er en del af opgaven med energirigtige bygninger.

Skal kende andelen af el produceret fra solceller: En investering i solceller skal kunne betale sig, og derfor skal det fremgå, hvor stor en andel af elforbruget, der er dækket af solcelleproduktion. Det er en løsning, der arbejdes på i samarbejde med EnergiDatas egen udviklingsafdeling.

Løsning

Indhente data om energiforbruget: Data fra MinEnergi2 bliver brugt til rapporter, der videresendes til ledelsen tll brug indenfor energiledelse. Kommunen arbejder også med en kommunikationsstratgi, hvor man kommunikerer forbruget til slutbrugerne og virksomhedslederne.

Vigtigt redskab til fejlsøgning: Særligt afkølingsanalysen er vigtig til at finde fejl, men også til dimensionering af nye anlæg.

Vedvarende energi i form af solceller: Halsnæsholm Kommune har mange solceller, fordi de har været klimakommune.

Et ønske om at bruge infoboards: Det er vigtigt for kommunen at kunne visualisere energiforbruget til slutbrugerne direkte i bygningerne. Håbet er, at de kan hjælpe til at regulere på adfærden og dermed inddrage flere og skabe interesse i arbejet med energirigtige bygninger.

Rapportering på flere niveauer: Den energiansvarlige sender faste månedsrapporter direkte til virksomhedslederne. Rapporten indeholder data om forbruget, som bliver sammenlignet med måneden og året før. På sigt er ønsket at udarbejde en rapport pr. kvartal og forbedre visualiseringen af forbruget med infoboards.

Kiggebruger til ekstern leverandør: Med en kiggebruger kan eksterne leverandører selv overvåge forbruget, så kommunen får behovsstyret service på bestemte anlæg.

Resultat & gevinster

Lavere CO2-udledning i 2021: Halsnæs Kommune har reduceret CO2-udledningen med 18% og energiforbruget med 8% i kommunens bygninger fra 2017-2019.

Visualisering af energiforbruget baner vejen for energipuljer: Særligt efter energikrisen i 2022 har MinEnergi2 været nyttig til at visualisere det eksisterende energiforbrug og hjulpet den energiansvarlige med at varetage budgetter. Det har banet vejen til midler på ledelsesniveau, så der også kan energioptimeres i de kommende år.

Dokumentation for en rentabel investering: Hvis kommunen fortsat skal bruge midler til energioptimering, er det vigtigt at kunne dokumentere, at investeringen tjener sig hjem.

Uundværlig support: Hvis der er alarmer eller 0-forbrug skriver supporten, og den form for overvågning har stor værdi, for den energiansvarlige kan ikke selv varetage den opgave med et stort antal kvadratmeter.

Kunde profil
Halsnæs Kommune

Branche
Stat & kommune

Deres EMS løsning
Nuværende: Minenergi2, Standard-abonnement Ønsker i nær fremtid: Infoboard

Årlig energiomkostning
16. mio kr. på el, vand og varme

Kunde siden
2016

Bygninger
Folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, idrætshaller og kontoradministration

Antal bygninger
Bygningsmasse: 102 bygninger

Forventet årlig besparelse
Minimum 250.000 kr.

Alarmer i MinEnergi2
103 timealarmer og døgnalarmer

Antal målere
472 fjernaflæste
196 manuelle

Energiform
Fjernvarme, el, vand, solceller og naturgas 

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login